Filtrar els indicadors per:
1.- Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
2.-Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?
3.-Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
4.-Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?
5.-Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit i polític?
6.-Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?
7.-Es publiquen les retribucions dels representants polítics?
8.-Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes?
9.-Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa?

L’alcalde disposa d’una agenda pública que comparteix diàriament a les xarxes socials. Properament, amb la publicació del nou portal web de l’Ajuntament, s’incorporarà en el mateix. De moment, aquí trobareu la URL d’accés per veure-la

http://marc.mollerussa.cat/img.php

 

10.-Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern?
11.-Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició?
12.-Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?
13.-Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?
14.-Es publica l’organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?
15.-Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens municipals?
17.-Es publiquen els acords complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple?
18.-Es dóna informació del Pla de govern (PG), el Pla d’actuació municipal (PAM) i/o el Pla estratègic?
19.-Es dóna informació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), Pla general d’ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals?
20.-Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica?
21.-Es publica el pressupost de l’ajuntament de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?
22.-Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?
23.-Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?
24.-Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament?
25.-Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?
26.-Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories?
27.-Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?

L’Ajuntament de Mollerussa no té contractat cap càrrec de confiança en l’actualitat.

28.-Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?
29.-Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament?

Actualment l’inventari de l’Ajuntament està en fase d’actualització, ja que l’últim realitzat és de l’any 2007.

30.-Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?
31.-Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?
32.-Es publiquen les Actes de les meses de contractació?
33.-Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?
34.-Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica?
35.-Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?
36.-Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?
37.-Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas?
38.-Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació?
39.-Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?

Sí, a l’hemeroteca de notícies es pot accedir i buscar/filtrar totes les notícies i publicacions de l’ajuntament.

http://www.mollerussa.cat/index.php?ap=czo4OiJub3RpY2llcyI7

40.-Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?

Sí, a l’hemeroteca de notícies es pot accedir i buscar/filtrar totes les notícies i publicacions de l’ajuntament.

http://www.mollerussa.cat/index.php?ap=czo4OiJub3RpY2llcyI7

41.-Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?

Sí, a l’hemeroteca de notícies es pot accedir i buscar/filtrar totes les notícies i publicacions de l’ajuntament.

http://www.mollerussa.cat/index.php?ap=czo4OiJub3RpY2llcyI7

42.-Es dóna informació històrica sobre el municipi?
43.-Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d’oci...?
44.-S’ofereix al web l’agenda d’activitats municipals i ciutadanes?
45.-Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política?
46.-Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o d’altres normes al respecte?

Actualment el reglament de participació ciutadana està pendent de l’aprovació del ple. Està previst que s’aprovi en el proper ple ordinari de finals de març de 2017.

47.-Es dóna informació al web d’altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?
48.-Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l’indicador 47?
49.-S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?
50.-S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?
51.-S’ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania?

Actualment està en fase d’elaboració

52.-Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?

Si, existeixen 3 canals de comunicació:

  • El formulari de contacte del lloc web de l’Ajuntament que trobareu aquí.
  • El tramit on-line de la seu electrònica que trobareu aquí.
  • L’APP per a dispositus mòbils MOLLERUSSA VIAPPUBLICA per tal de comunicar incidències a la via pública que trobareu aquí.